Planeta mebla
Ekspresowa wysyłka w ciągu 24-48h!
Profesjonalna obsługa
Bezpieczne płatności
Darmowa wysyłka od 300 zł!

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Politykę prywatności wprowadzamy na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  - L 119/1 oraz oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.)
Poniżej przedstawione są procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora (danych osobowych i sklepu internetowego):  DRZAZGA AKCESORIA MEBLOWE sp. z.o.o Wrocław 52-319 , ul. Karmelkowa 66, nadane nr Regon:380541224, NIP: 8943129846, adresy poczty elektronicznej: kontakt@planetamebla.pl , numer telefonu: (+48)71 3635459.
Administrator jest właścicielem domeny internetowej: www.planetamebla.pl
Administrator respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych znaków towarowych.
Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Zgoda (osoby, której dane dotyczą) - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
Stale dokładamy należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych ? w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz kwalifikacji personelu.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe): imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, adres e-mail, nr telefonu.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą, tj. Klienta sklepu internetowego, który składa zamówienie na akcesoria meblowe. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Administratora.
Przetwarzanie danych osobowych (identyfikacyjnych i adresowych) Klientów dla celu złożenia i realizacji zamówienia na akcesoria meblowe jest obowiązkowe. Zgoda jest wymagana do wykonania zamówienia i obowiązuje do czasu realizacji oraz rozliczenia sprzedaży. Przekazanie danych kontaktowych jest niezbędne także po kontakcie drogą elektroniczną do udzielenia odpowiedzi. Zgoda obowiązuje zawsze również do zmiany celu przetwarzania danych osobowych.

Administrator zabezpiecza odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych w tym danych osobowych  niezgodnym  z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Administrator nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator potwierdza, iż na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, dane osobowe są przekazywane czasowo do biura rachunkowego wyłącznie dla celów księgowych i rozliczeniowych. Administrator korzysta również z hostingu zewnętrznego dla swoich witryn internetowych.
Klient przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Administratora udzielane będą na podstawie wniosku tradycyjnego lub elektronicznego.
Klientowi, który przekazał nam dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do  wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO), do niepodlegania automatyzacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientami poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej: www.planetamebla.pl
Płatności w naszym sklepie są obsługiwane przez systemy zewnętrzne DotPay (Administrator: Dotpay Sp. z o.o.) lub PayPal (Administrator PayPal [Europe] S.r.l. et Cie, S.C.A.).
System informatyczny sklepu stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookies są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.

Rejestrując się w systemie informatycznym sklepu Klient wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na używanym urządzeniu docelowym. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym jest Administrator, wyłączając te wykorzystywane przez systemy Google LLC.
System informatyczny sklepu pozwala zbierać dane statystyczne związane z  korzystaniem z systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google LLC, jako Administratora,. Polityka prywatności Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
Używane przez System informatyczny sklepu pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych szkodliwych dla Klientów.
Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych nadawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. Administrator przypomina: całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości stron internetowych, włączając także nasz sklep internetowy.
Wykorzystywanie adresów IP służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu systemem informatycznym sklepu. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane.
Nasza witryna zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia witryny, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż nie mamy żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać, np. Google:http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/  , DotPay:http://www.dotpay.pl/polityka-cookies/  , PayPal:https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full
Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej: www.planetamebla.pl, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.
Jeżeli Osoba, której dane dotyczą zauważy, że jakakolwiek dane są niezgodne
z prawdą lub niekompletne, należy to zgłosić Administratorowi drogą elektroniczną; w razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.
Klienci Spółki Drzazga Akcesoria Meblowe mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem  poprzez pocztę elektroniczną pod adresami: kontakt@planetamebla.pl, zamowienia@palnetamebla.pl